Radca Prawny Magdalena Januszewska

Kategoria: Wydarzenia

„Tylko ZUS, czy także OFE” – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w Dzienniku Gazeta Prawna

Reguły dotyczące OFE wielokrotnie zmieniały się zarówno w odniesieniu do funduszy (np. wprowadzenie progu dopuszczalnych prowizji, obniżenie procenta odprowadzanej składki), jak i do ubezpieczonych ? w kwestii tego, dla kogo uczestnictwo jest obowiązkowe, dla kogo dobrowolne i czy decyzja w sprawie uczestnictwa jest ostateczna. Najnowsze zmiany legislacyjne spowodowały transfer ponad połowy środków z OFE do […]

Magdalena Januszewska współautorem książki „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”

W czerwcu 2014r.  wydawnictwo „Rachunkowość” wydało książkę pod red. Anny Koleśnik „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy” Zawiera ona m.in. obszerne opracowania autorstwa Magdaleny Januszewskiej: – Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem – Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do ubezpieczeń – […]

Czy za pracującego na urlopie rodzicielskim należy opłacać składki na FP i FGŚP – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „DGP”

Można znaleźć argumenty przemawiające zarówno za tym, że pracodawca może nie opłacać składek na FP i FGŚP po powrocie podwładnego do pracy w niepełnym wymiarze w związku z częściowym urlopem rodzicielskim, jak i za tym, że może zrobić to dopiero wtedy gdy pracownik definitywnie przestanie korzystać z uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem. Ani art. 104a […]

Podział odpowiedzialności nie jest oczywisty – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w DGP

Kto ma problem, gdy ZUS zabierze zasiłek: pracownik czy pracodawca? Na ten temat, na łamach Dziennika Gazeta Prawna, obok innych ekspertów, wypowiada się Magdalena Januszewska. Choć przepisy ubezpieczeniowe wskazują, kto powinien zwrócić ZUS nienależnie pobrany zasiłek z ubezpieczenia chorobowego, w praktyce nie jest to takie oczywiste. Zasadniczo jest to ubezpieczony, gdyż zgodnie z art. 17 […]

„Biurokracja ZUS uderza w tysiące nowych firm” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Artykuł opisuje skutki zaniedbania obowiązków zgłoszeniowych przez biznesmenów, którzy po 24 miesiącach opłacania ulgowego ZUS, zaczynają płacić składki w pełnej wysokości. Gdy przedsiębiorca traci prawo do preferencyjnych ubezpieczeń, to powinien przerejestrować się w ZUS, składając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZWUA. Zachodzą bowiem dwie zmiany ? kodu tytułu ubezpieczenia z 05 70 na 05 10 […]

„Odpracowanie wyjść nie jest już traktowane jak praca w godzinach nadliczbowych” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje nowy przepis, dotyczący nieregulowanej dotychczas kwestii incydentalnych, prywatnych wyjść w godzinach pracy. Zgodnie z art. 151 § 21 k.p. nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Chodzi o to, aby odpracowanie np. wizyty u lekarza, […]

„Nagrody w skarbówce tylko za wyniki” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Składniki wynagrodzenia w służbie cywilnej określa ustawa o służbie cywilnej. Obok wynagrodzenia zasadniczego, dodatków, nagród rocznych i jubileuszowych przewiduje dla członków korpusu nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (art. 93). Zasadniczą cechą nagrody jest to, że zależy od uznania pracodawcy- zarówno jej przyznanie, jak i wysokość. Z natury jest więc subiektywna i nie powinna […]

„Nie ma drinków w godzinach pracy, chyba że w dyplomacji” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Spożywanie alkoholu w pracy jest prawnie dozwolone jedynie w dyplomacji i to w niewielkich ilościach. Kierownik zakładu nie może dopuścić do pracy pracownika, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał go w czasie pracy. W takiej sytuacji szef, a także podwładny, mogą zażądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości […]

„Uwaga ten przepis budzi wątpliwości” – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Za czas choroby nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne (zdrowotną – tak).  Składki trzeba opłacić w takim przypadku od podstawy wymiaru, którą zmniejsza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni kalendarzowych. Powstaje pytanie, jak na gruncie ubezpieczeń jest traktowany czas, w którym ubezpieczony choruje. Nie można dać się zwieść brzmieniu art. 14 ust. 3 u.s.u.s., […]

?Wygrana przed sądem nie zawsze oznacza powrót za biurko? ? wypowiedź ekspercka w artykule w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Gdy doszło do nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (gdy stosunek pracy jeszcze trwa), przywrócenia do pracy (gdy już uległ rozwiązaniu) albo odszkodowania. Nawet jeśli żąda przywrócenia, to gdy sąd uzna to za niemożliwe lub niecelowe zamiast przywrócenia orzeknie odszkodowanie (art. 45 par. 2 k.p.). […]

 1. Strony:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10