Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Resort zdrowia i ZUS interpretują przepisy, by dać więcej czasu na rozliczenie składki zdrowotnej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Ministerstwo Zdrowia i ZUS uznały, że skoro w tym roku termin na złożenie PIT upływał 2 maja, to można wydłużyć przedsiębiorcom termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej z 1 czerwca do 5 czerwca oraz termin na zwrot nadpłaty z 31 lipca do 3 sierpnia. Zdaniem prawników, ta interpretacja jest błędna, a przesuwanie terminu zwrotu nadpłaty jest wręcz niedopuszczalne. (…) 


ZUS po cichu konsultuje interpretację przepisów

Znowelizowana Polskim Ładem ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, dalej: ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym) w art. 81 ust. 2m stanowi, że zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i (czyli nadpłaty), następuje na podstawie wniosku przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika składek. Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Z kolei ust. 2n przewiduje, że wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. Zgodnie zaś z ust. 2o, wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jak natomiast stanowi ust. 2s, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2m, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. Zgodnie zaś ze ww. art. 45 ust. 1, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (…)


MZ i ZUS wydłuża terminy ustawowe interpretacją przepisów

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl, w odpowiedzi, która wczoraj wpłynęła do ZUS z Ministerstwa Zdrowia, resort napisał: – W ocenie Ministerstwa Zdrowia, należy podzielić drugą zaprezentowaną w przedmiotowym piśmie ZUS interpretację, zgodnie z którą z uwagi na fakt, że w tym roku termin na złożenie urzędom skarbowym zeznania podatkowego upływał 2 maja (30 kwietnia i 1 maja były dniami wolnymi od pracy), to początek obliczania terminów wskazanych w art. 81 ust. 2n i ust. 2s u.ś.o.z. również powinien ulec przesunięciu z 1 na 3 maja. Tym samym terminy, o których mowa w art. 81 ust. 2n i ust. 2s u.ś.o.z. zgodnie z regulacją art. 57 par. 3 i par. 4 K.p.a. upływałyby odpowiednio z dniem 5 czerwca i 3 sierpnia.
(…)

Zgodnie z art. 57 par. 4 K.p.a., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Wygląda na to, że jako termin wskazany w art. 81 ust. 2n i ust. 2s u.ś.o.z. uznano dzień, który faktycznie wypadał w tym roku na rozliczenie, przy uwzględnieniu przepisów K.p.a., czyli 2 maja. Licząc od tego dnia, upływ miesiąca na złożenie wniosku o zwrot z art. 81 ust. 2n należy naliczać od 3 maja. Termin miesięczny upływałby w takim przypadku 3 czerwca, czyli w sobotę, a zatem z uwzględnieniem art. 57 par. 4 K.p.a. ulega przesunięciu na 5 czerwca (poniedziałek). Natomiast trzymiesięczny termin na zwrot składek z  art. 81 ust. ust. 2s u.ś u.o.z. naliczany od 3 maja upłynie 3 sierpnia. Jest to czwartek, a zatem nie ma podstaw w K.p.a. do jego przesunięcia – podkreśla z kolei Magdalena Januszewska, radca prawny, należąca do Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. I dodaje: – Przyjęta interpretacja jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie poradzili sobie do 1 czerwca z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r. (…)

Grażyna J. Leśniak

Czytaj więcej: Prawo.pl