Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Od 1 stycznia węższy krąg osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Zbyt mało osób ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy po to, aby zająć się bliskim wymagającym opieki. Nie przysługuje ono m.in. synowej czy zięciowi, który opiekuje się chorym teściem lub teściową. Zdaniem prawników, nie jest to luka w przepisach, ale – niestety – świadoma decyzja ustawodawcy. Co gorsza, od 1 stycznia krąg uprawnionych zostanie jeszcze bardziej ograniczony. Taki będzie efekt wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym.

Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to nie tyle kwestia luki w prawie, ile świadomej decyzji ustawodawcy – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy i zabezpieczenia społecznego. – Do świadczenia pielęgnacyjnego mają prawo tylko określone w ustawie osoby, a z rodziny te, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. I to jeszcze w określonej kolejności. Tymczasem na powinowatych, takich jak synowa, on nie ciąży. Z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Pojawiają się głosy, że więcej osób powinno być uprawnionych – wskazuje mec. Januszewska.

Kto ma dziś prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie ze ww. art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Natomiast w myśl ust. 1a, osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

Co ważne, na podstawie ust. 1b, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Od 1 stycznia 2024 r. krąg uprawnionych będzie jeszcze węższy

Co gorsza, jak przypomina mec. Januszewska, od 1 stycznia przyszłego roku krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego będzie jeszcze bardziej ograniczony, a to ze względu na to, że będzie można je przyznać tylko w wypadku opieki nad dzieckiem. – To zresztą powrót do pierwotnych założeń świadczenia pielęgnacyjnego, którego zakres poszerzano z czasem. Nie będzie też specjalnego zasiłku opiekuńczego, który z założenia przysługiwał w wypadku opieki nad osobami, które stały się niepełnosprawne w dorosłości – wyjaśnia. Z początkiem przyszłego roku zacznie bowiem obowiązywać ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która w art. 43 zmienia ustawę o świadczeniach rodzinnych, w tym jej art. 17. Przepis ten w nowym brzmieniu będzie stanowił, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uchylone zostaną ust. 1a i 1b, a po ust. 3d dodany zostanie ust. 3e, zgodnie z którym osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o której mowa w ust. 3, podwyższa się o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Z kolei po ust. 4 dodany zostanie ust. 4a, na podstawie którego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

Natomiast w myśl ust. 5 w nowym brzmieniu, świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. pojawi się nowy typ pomocy – świadczenie wspierające. Ono jednak będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, a nie opiekunowi. Dysponowanie środkami na opiekę będzie zatem zależało od osoby niepełnosprawnej. Opiekun, jeśli nie będzie pracować, to będzie mógł skorzystać z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki. Na mocy przepisów przejściowych, dotychczasowi uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego zachowają swoje prawa – mówi mec. Magdalena Januszewska.

Grażyna J. Leśniak

Czytaj więcej:Prawo.pl