Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o.” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w miesięczniku „Rachunkowość i Podatki”

Samo powołanie na członka zarządu nie kreuje stosunku ubezpieczeniowego. Nie zmienia tego późniejsze zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę ani świadczenie przez nią usług w ramach działalności gospodarczej.

Potwierdza to decyzja ZUS z 8.08.2017 (DI/100000/43/944/2017).

O interpretację wystąpiła spółka z o.o., która ma 2 wspólników, będących jednocześnie członkami jej zarządu. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o przyznaniu im wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Z uchwały wynika też, że możliwe jest, iż będą oni otrzymywać w przyszłości dodatkowe wynagrodzenie, np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy o pracę – z tytułu dodatkowej pracy wykonywanej dla spółki poza pełnieniem funkcji członka zarządu. Powstała wątpliwość, czy takie postanowienia uchwały powodują, że spółka powinna odprowadzać składki społeczne od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu.

ZUS powołał się na art. 201 § 4 Ksh, w myśl którego członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie obejmuje każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Jego następstwem może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej. Decydują o tym strony umowy.

Pogląd, że powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu znajduje odzwierciedlenie w doktrynie i orzecznictwie (np. wyrok SN z 2.12.2004, I PK 51/04). Powołany, aby otrzymywać wynagrodzenie, nie musi być zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie czy inną cywilnoprawną.

Członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w art. 6 ust. 1, art. 11 i art. 12 usus. Tym samym od wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu, z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Zawarcie dodatkowo z taką osobą w przyszłości umowy o pracę wykonywanej niezależnie od funkcji członka zarządu nie będzie miało wpływu na brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek z tytułu wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu spółki powołanego do pełnienia tej funkcji mocą uchwały zgromadzenia wspólników. Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie jedynie umowa o pracę.

Podobnie prowadzenie w przyszłości działalności gospodarczej poza funkcją członka zarządu nie będzie wpływało na brak obowiązku podlegania i opłacania składek od wynagrodzenia wypłaconego tej osobie za pełnioną funkcję.