Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Preferencyjne składki po okresie zawieszenia działalności”- artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i Podatki”

Przedsiębiorca ma prawo do ulgi w opłacaniu składek do ZUS, jeśli przed podjęciem działalności firma przez dłuższy czas była zawieszona.

Pani X w kwietniu 2017 r. wznowiła działalność gospodarczą po przerwie od stycznia 2006 r. W okresie od stycznia 2006 r. do marca 2017 r. nie osiągała ona dochodów z tytułu działalności gospodarczej ani też nie była nigdzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dysponowała pismem z ZUS potwierdzającym okresy prowadzenia działalności gospodarczej i stwierdzającym niezaleganie z opłatą składek na ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności. Nie prowadzi i nie prowadziła w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania opisanej we wniosku działalności gospodarczej oraz żadnej innej działalności pozarolniczej. W US poinformowano ją, że przy powrocie do wykonywania działalności może pozostać przy istniejącym już wpisie, tak więc wznowiona od kwietnia 2017 r. działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie uprzednio dokonanego wpisu do CEIDG. Czy fakt, że widniał wpis w CEIDG nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z ulgowych składek na ZUS?

W myśl art. 18a ust. 1 usus, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nic niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz, byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W sytuacji prowadzenia przez przedsiębiorcę we wcześniejszym okresie działalności gospodarczej istotne staje się faktyczne prowadzenie i zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko fakt posiadania uprawnień do jej prowadzenia.

Skoro pani X w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziła żadnej działalności pozarolniczej, a także nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jest uprawniona do deklarowania preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej w miesięczniku „Rachunkowość i Podatki” nr 12/2017