Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Jakie składki płaci duchowny będący przedsiębiorcą” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Własna firma jest silniejszym tytułem do ubezpieczeń niż duszpasterska posługa.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Posiada również status duchownego w Kościele Chrześcijan Baptystów i z tytułu pełnienia obowiązków w tym zakresie otrzymuje wynagrodzenie. Czy od tego wynagrodzenia powinny być opłacane składki?

Katalog osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zawiera art. 6 usus. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 usus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Art. 9 ust. 2 mówi, że osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7, który z kolei stanowi, że duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. Wynika z tego, że duchowna powinna płacić składki tylko z działalności gospodarczej.