Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nieobjęte ZUS wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie uchwały” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie”Rachunkowość i Podatki”

Udziałowcami spółki z o.o. są osoby fizyczne, będące jednocześnie członkami zarządu powołanymi do pełnienia tej funkcji zgodnie z art. 201 § 4 Ksh. Dotychczas nie przysługiwało im z tego tytułu wynagrodzenie. Członkowie zarządu są też zatrudnieni w spółce na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin i otrzymują z tego tytułu minimalne wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczenia składek. Spółka oprócz pensji zamierza wypłacać im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie, przyznane uchwałą zgromadzenia wspólników. Pytała, czy należy je włączyć do podstawy wymiaru składek ZUS.

Wyjaśniła jednocześnie, że zakres obowiązków tych osób z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu powołania nie będzie się pokrywał. W ramach umowy o pracę nadzorują one projekty, opracowują dokumentację techniczną, dokonują pomiarów i wizji lokalnych na budowie, biorą udział w spotkaniach koordynacyjnych, sprawują obowiązki kierownika budowy i inspektora budowlanego. Z kolei do ich obowiązków jako członków zarządu należy prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie.

W interpretacji z 25.08.2016 (WPI/200000/43/868/2016) ZUS przywołał art. 201 § 1 Ksh, zgodnie z którym zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, oraz art. 201 § 4 Ksh, w myśl którego członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie prowadzi do nawiązania stosunku organizacyjnego. Wyłącznie od woli spółki zależy, czy będzie on jedyną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu, czy też będzie się to wiązało z zawarciem innego stosunku obligacyjnego ? umowy o pracę lub zlecenia, na podstawie której członek zarządu będzie otrzymywał wynagrodzenie lub nie. Podstawą pełnienia funkcji członka zarządu może być zarówno zatrudnienie na umowę o pracę lub cywilnoprawną o świadczenie usług (umowę zlecenia), jak też jedynie powołanie uchwałą wspólników lub rady nadzorczej.

Art. 6 usus zawiera zamknięty katalog osób, za które płatnicy są zobowiązani obliczać i odprowadzać składki społeczne. Nie ma wśród nich osób pełniących funkcję członków zarządu w spółce wyłącznie na podstawie powołania.

Jeżeli członek zarządu pełni funkcję bez zawierania dodatkowej umowy o pracę czy cywilnoprawnej, to po stronie spółki jako płatnika składek nie powstaje obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od jego wynagrodzenia składek społecznych. Nie zwalnia to jednak z obowiązku odprowadzania składek społecznych od zawartej dodatkowo z członkiem zarządu umowy o pracę.

Także ustawa zdrowotna uzależnia zaistnienie obowiązku zapłaty składek zdrowotnych od formy, w jakiej dana osoba została mianowana na stanowisko członka zarządu. Ustawa nie zalicza do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję członka zarządu spółki, o ile nie wykonuje ona tej funkcji w ramach określonego w niej stosunku prawnego (np. umowy o pracę).

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2017