Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Pakiet ubezpieczeniowy dla delegowanych pracowników bez obciążeń ZUS i PIT” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Spółka zatrudnia pracowników, których stałym miejscem pracy jest jej siedziba. Działa w Polsce i za granicą. Świadczący pracę przy zleceniach realizowanych za granicą są przenoszeni służbowo,  tj. czasowo zmienia się im miejsce wykonywania pracy za zgodą pracownika (oddelegowanie). Nie stanowi to podróży służbowej, więc pracownicy nie dostają diet, etc.  Oddelegowanie odbywa się w oparciu o aneksy do umów o pracę, czasowo zmieniające miejsce wykonywania pracy, zwykle na kilka miesięcy. Pracownicy oddelegowani wykonują pracę poza swoim miejscem zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych, który jest w Polsce (podlegają tu obowiązkowi podatkowemu). Spółka zawarła z zakładem ubezpieczeń, w formie polisy otwartej, umowę grupowego ubezpieczenia kosztów leczenia poniesionych przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem za granicą – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia” oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmującą organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, m.in. transport pracownika z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachowania do najbliższej placówki medycznej, transport zwłok (dalej jako: Ubezpieczenie). Składka ubezpieczeniowa określona jest jako iloczyn liczby osobodni „zawnioskowanych” przez Spółkę w momencie zawierania polisy oraz kwoty składki za jeden osobodzień. Liczba osobodni jest szacunkowa. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego składka rozliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby wykorzystanych osobodni. Umowa ta zawierana jest na czas określony (najczęściej na jeden rok), zapewniając ochronę otwartemu, bezimiennemu oraz niezidentyfikowanemu kręgowi osób fizycznych, który składa się z pracowników, którzy w okresie obowiązywania tej umowy, jako pracownicy oddelegowani do pracy za granicę, zostaną zgłoszeni przez spółkę do Ubezpieczenia.

Decyzja o objęciu delegowanych ubezpieczeniem należy wyłącznie do spółki i ponosi ona całość kosztów. Wypłata ewentualnych świadczeń z tytułu zawartego ubezpieczenia ma następować do rąk ubezpieczonego pracownika delegowanego.

Z indywidualnej interpretacji podatkowej otrzymanej przez spółkę wynika, że wartość pokrytych przez nią – jako pracodawcę – kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę opisanym ubezpieczeniem, nie powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof w postaci nieodpłatnego świadczenia.

Czy zatem jest podstawa do oskładkowania wartości tych świadczeń?

Przepisy usus uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (a w konsekwencji również na ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) od zakwalifikowania go jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów updof.

Wartość opisanego nieodpłatnego świadczenia w postaci wykupienia przez pracodawcę ubezpieczenia dla oddelegowanych pracowników nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, co potwierdza interpretacja indywidualna właściwego organu podatkowego.

Wartość kosztów objęcia pracowników delegowanych do pracy poza granicami Polski ubezpieczeniem, jako niestanowiąca przychodu z tytułu stosunku pracy, nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), gdyż stosownie do przepisów usus, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W konsekwencji, świadczenie nie podlega również uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP z tytułu stosunku pracy.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2017