Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Świadczenie przedemerytalne ? kiedy trzeba będzie zwrócić” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

– Pan X ma świadczenie przedemerytalne, ale dorabia na zleceniu. Otrzymał decyzję ZUS zobowiązującą go do zwrotu około 2 tys. zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych od marca 2015 r. do lutego 2016 r. Czy może uniknąć zapłaty? Czy w tej sprawie może coś zrobić zleceniodawca?

Przy świadczeniach przedemerytalnych obowiązują inne limity dorabiania niż dla osób przebywających na tzw. wcześniejszych emeryturach. Przekroczenie progów dochodowych może spowodować albo zmniejszenie, albo zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego. To tzw. dopuszczalna kwota przychodu oraz graniczna kwota przychodu odnoszące się do rozliczeń miesięcznych oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu oraz roczna graniczna kwota przychodu. Te dotyczą rozliczeń rocznych. Wszystkie co roku ogłasza prezes ZUS.

Korzystniejszy limit

W okresie rozliczeniowym 2015/2016 (od marca 2015 r. do lutego 2016 r.) zawieszenie świadczenia powoduje miesięczny przychód w wysokości 2648,50 zł. W wypadku rozliczenia rocznego limit wynosi 31 782 zł. Jeśli świadczeniobiorca zarobi więcej, nie dostanie świadczenia przedemerytalnego.

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku. Świadczenia przedemerytalne są rozliczane rocznie lub miesięcznie – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla uprawnionego. Szczegółowe zasady wynikają z art. 6 i następnych ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 170; dalej: ustawa).

W konkretnym przypadku, w zależności od tego, czy dana osoba równomiernie zarobkowała przez cały rok, czy uzyskała wyższe dochody, ale tylko w określonych miesiącach, bardziej korzystne może być albo rozliczenie roczne, albo miesięczne. ZUS powinien wybrać wariant korzystniejszy. Zawsze jednak warto samodzielnie sprawdzić, co się świadczeniobiorcy bardziej opłaca ? rozliczenie miesięczne czy roczne.

Lepiej także zweryfikować, czy ZUS przyjął prawidłowe dane do obliczeń, zwłaszcza przy przychodzie uzyskanym w kolejnych miesiącach. Tu powstaje bowiem problem praktyczny. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym go wypłacono. Zdarza się, że przychód należny za dany okres jest regulowany później i stąd mogą powstać wątpliwości co do prawidłowości danych przyjętych przez ZUS. Sprawdzenie potwierdzi, czy wskazane w decyzji kwoty przychodu zgadzają się z przychodem wypłacanym w tych miesiącach. Jeśli nie, byłaby podstawa do wzruszenia decyzji organu rentowego. Po fakcie trudno cokolwiek zmienić w takim rozliczeniu ? zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy.

Świadczeniobiorca może natomiast wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Musiałby jednak wskazać przemawiające za tym szczególne okoliczności. (…)

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”