Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Żona przyjmie pracownika do firmy męża” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracodawca może powierzyć czynności z zakresu prawa pracy innym osobom. Wyznaczony do tych zadań nie musi być zatrudniony w firmie.

Kto

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Ze statusem tym wiążą się określone obowiązki. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi samodzielnie dokonywać wszystkich czynności z zakresu prawa pracy. Bywa to kłopotliwe szczególnie wtedy, gdy rozrośnie się osobie fizycznej prowadzona przez nią działalność gospodarcza. Za pracodawcę będącego osobą fizyczną, który nie dokonuje osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, może ich dokonywać inna wyznaczona do tego osoba.

Co

Przez czynności z zakresu prawa pracy rozumie się wszystkie czynności prawne określone w przepisach regulujących stosunek pracy, tzn. dotyczące:

– indywidualnego prawa pracy (np. zawieranie umów o pracę, ich wypowiadanie,  udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem, wypoczynkowych, udzielanie podwyżek wynagrodzenia, sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, podpisywanie list płac, udzielenie kary porządkowej itd.)

– zbiorowego prawa pracy (np. zawarcie układu zbiorowego pracy, ustalenie regulaminu wynagradzania i pracy, regulaminu pracy itd.).

Pracodawca może wydać upoważnienie ogólne ? do wszelkich czynności, albo szczególne ? do konkretnych czynności. Jeśli wyznaczona osoba ma go jedynie wesprzeć w wykonywaniu tych obowiązków, a nie zastępować, wystarczy, że upoważnienie obejmie określone czynności z zakresu indywidualnych stosunków pracy. Wyznaczenie może też obejmować wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, ale w okresie nieobecności kierownika jednostki lub pracodawcy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2010 r., I PK 155/10).

Komu

Pracodawca ma dużą swobodę przy wyborze osoby, której powierzy te obowiązki. Równie dobrze może to być jego pracownik, jak i osoba niezatrudniona w firmie, np. żona. Członek rodziny, a także osoba trzecia może wykonywać czynności w imieniu pracodawcy. Wolno także upoważnić więcej niż jedną osobę. Zakres upoważnienia każdej z nich może być odmienny. Z brzmienia przepisu wynika także, że upoważnionym nie musi być osoba fizyczna, ale także prawna. Niektóre czynności można więc zlecić np. firmie doradczej czy kadrowo-księgowej.

Jak

Kodeks pracy nie narzuca formy, w jakiej ma być udzielone upoważnienie. (…)

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”