Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Z decyzji o przyznaniu wsparcia socjalnego nie można się wycofać” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

– Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. W firmie obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników złożył wniosek o świadczenie z funduszu, zanim jednak pracodawca świadczenie zapłacił, osoba ta została zwolniona dyscyplinarnie. Czy mimo to trzeba jej wypłacić świadczenie z zfśs?

Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi mieć oparcie w  regulaminie zfśs. Pracodawca nie może więc dowolnie wydawać tych środków, lecz według kryteriów wskazanych w obowiązującym u niego regulaminie zfśs. Kryteria przyznawania wsparcia muszą zaś mieć charakter socjalny. Taki warunek narzuca art. 8 ust. 1 ustawo o zfśs, zgodnie z którym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Wniosek złożony?

Osoba uprawniona do korzystania z zfśs to ta, która może wnioskować o świadczenia w nim przewidziane. Nie oznacza to automatycznie prawa do tych świadczeń (roszczenia o nie). Świadczenie nie przysługuje więc tylko dlatego, że dana osoba pozostaje w stosunku pracy (pomijamy uprawnionych emerytów i rencistów). Obowiązuje zasada uznaniowości przyznawania pomocy z zfśs, co decyduje o fakultatywnym charakterze tych świadczeń. Uprawnieni, którzy nie uzyskali wsparcia, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 lipca 2007 r. (II PK 25/2007), ustawa o funduszu świadczeń socjalnych generalnie nie kreuje świadczeń o charakterze roszczeniowym (o takim charakterze jak wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia pracownicze wynikające z prawa płacowego). Wynika to ze specyfiki tych świadczeń, które stają się wymagalne dopiero po ich przyznaniu lub ? rzadziej ? po spełnieniu warunków do ich otrzymania. Ich rozdział zachodzi według określonej ocennej kwalifikacji, która bierze pod uwagę szereg elementów (przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej ? art. 8 ust. 1 ustawy).

? czy już rozpatrzony

Jeśli więc w trybie wynikającym z regulaminu świadczenie zostało przyznane, to nie można potem odmówić jego wypłaty z tego powodu, że w międzyczasie pracownik został zwolniony dyscyplinarnie.

Więcej na stronie „Rzeczpospolitej”