Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Kiedy niepełnosprawny może wykonać badania lekarskie w godzinach pracy?” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracodawca sam musi ocenić, czy przedstawione przez niepełnosprawnego pracownika dowody potwierdzają, że musi się poddać dodatkowym badaniom i że nie może tego zrobić po zakończeniu pracy.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Tak wynika z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: ustawa).

Bez ograniczeń
Wymiar zwolnień na badania lekarskie nie jest limitowany. Jednak pracownik może je uzyskać tylko wtedy, gdy nie może ich wykonać poza godzinami pracy.
W praktyce pojawia się problem, jak udokumentować udział w takich badaniach, aby pracodawca mógł potraktować nieobecność jako usprawiedliwioną i wypłacić odpowiednie wynagrodzenie.
Ogólnie obowiązujące przepisy ? tzn. stanowiąca to uprawnienie ustawa o rehabilitacji i przepisy wykonawcze do niej ? nie określają tego.
Podpowiedzi nie znajdziemy też w innym ogólnie obowiązującym akcie, tzn. rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1632 ze zm.).

Firmowe ustalenia
W praktyce w dużej mierze to od pracodawcy zależy, jakie postawi w tym zakresie wymagania. Może więc żądać przedstawienia określonych zaświadczeń lekarskich, skierowań na badania itd., czyli odpowiedniego ich udokumentowania.
(…)

Więcej na stronach Rzeczpospolitej