Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Od 1.01.2016 r. nastąpiła kolejna zmiana  reguł ubiegania się o interpretacje podatkowe. O stanowisku organu można będzie dowiedzieć się przed doręczeniem pisma. Ale jest też kilka rozwiązań mniej korzystnych dla podatników.

Zostały one wprowadzone ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649).

Wg znowelizowanych przepisów wnioski o wydanie interpretacji nie będą upubliczniane w BIP. Wynika to z tego, że opis stanu faktycznego i tak znajduje sę w interpretacji.

Organ udzieli informacji

Niezmieniony zostaje podział na interpretacje ogólne i indywidualne.
Interpretacja ogólna powinna zawierać opis zagadnienia, wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów i prawne uzasadnienie.

Interpretacja indywidualna – wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Nie będzie konieczne uzasadnienie prawne, jeżeli organ uzna stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie.

Podatnik, który ubiega się o interpretację indywidualną powinien ją otrzymać w takim terminie jak dotychczas, tzn. 3 miesięcy. Jeśli kontaktuje się z urzędem drogą elektroniczną, to termin ten będzie zachowany, jeśli otrzyma na swój adres e-mailowy zawiadomienie o możliwości pobrania interpretacji ze wskazanego adresu elektronicznego.

Nie trzeba jednak czekać na doręczenie, aby dowiedzieć się, jakie jest stanowisko organu. Przepisy zobowiązują organ do odpowiadania wnioskodawcy przez telefon lub mejl o stanie jego sprawy i rozstrzygnięciu. Taką informację otrzyma niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu rozstrzygnięcia.

Postanowienie zamiast interpretacji

Nowością jest to, że niekiedy zamiast interpretacji wnioskodawca dostanie postanowienie.

Jeżeli bowiem przedstawione we wniosku zagadnienie było przedmiotem interpretacji ogólnej, a stan prawny się nie zmienił, to organ nie wyda indywidualnej interpretacji, tylko postanowienie o stwierdzeniu, że ma zastosowanie ta ogólna interpretacja. Będzie to możliwe w tych przypadkach, gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej.  W takim wypadku organ wyda postanowienie stwierdzając jednocześnie bezprzedmiotowość wniosku o interpretację. Dla podatnika otrzymanie interpretacji indywidualnej jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że otwiera drogę do jej merytorycznej weryfikacji na drodze sądowoadministracyjnej. W przypadku odesłania do interpretacji ogólnej można będzie złożyć zażalenie na takie postanowienie.

Wniosek grupowy

Sprecyzowano też, że w trybie interpretacji nie można pytać o przepisy regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz kontroli skarbowej.

Prawo do wystąpienia o interpretację zyskał zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

Wprowadzono także ?grupowy? wniosek o interpretację. O jej wydanie może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym (wniosek wspólny), czyli np. podmioty które planują wspólną transakcję. Z tym, że tylko jeden ze wskazanych podmiotów jest stroną, a pozostałym doręczane będą tylko odpisy. Nie jest to jednak sposób na zaoszczędzenie, bo opłata będzie mnożona przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku. Natomiast wobec wszystkich tych podmiotów interpretacja będzie mieć moc ochronną.

Nie zmieniły się zasadniczo przepisy dotyczące mocy ochronnej interpretacji.

Nowością jest to, że jeśli spółka planująca utworzenie podatkowej grupy kapitałowej wystąpiła o  interpretację przed powstaniem tej grupy, to ochroni ona tę grupę w zakresie jej działalności.

Z nowych przepisów wynika, że wydana interpretacja może zostać zmodyfikowana przez Ministra Finansów w różny sposób.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2016