Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Trudniej zaskarżyć interpretację podatkową” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

Od 15.08.2015 r. obowiązują bardziej rygorystyczne warunki wnoszenia do sądu skarg na decyzje w sprawie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem do WSA, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację ? w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej ppsa).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi ? w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania.

Dotychczas ? stosując ogólne przepisy, tzn. art. 57 ppsa wystarczyło w skardze dotyczącej interpretacji podatkowej określić naruszenia prawa lub interesu prawnego. Od 15.08.2015 r. wejdzie w życie nowy przepis (art. 57a), który zawiera bardziej rygorystyczne warunki takiej skargi.

W myśl nowych reguł skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie:

* naruszenia przepisów postępowania, bądź

* dopuszczenia się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Ponadto sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Oznacza to zbliżenie skargi do modelu kasacyjnego, a w praktyce ? większą trudność w jej sporządzeniu. Skarg będzie więc zapewne mniej niż dotychczas (a przynajmniej mniej będzie skutecznych. Dodajmy, że od wyroku sądu administracyjnego przysługuje też skarga kasacyjna do NSA. Wspomniana nowelizacja – poprzez postawienie formalnych warunków skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego – prawdopodobnie automatycznie ograniczy też napływ skarg kasacyjnych do NSA.

Specjalizacja w interpretacjach podatkowych

Od 1.07.2015 r. zmieniła się właściwość organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Częściowo odstąpiono od podziału terytorialnego na rzecz podziału tematycznego. Określone IS specjalizują się w wydawaniu interpretacji z zakresu danego podatku.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 8/2015