Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Restrukturyzacja firm” – artykuł Magdaleny Januszewskiej i Anny Koleśnik w „Rachunkowość i podatki”

Od 1.01.2016 r. wprowadzone będą nowe procedury restrukturyzacji przedsiębiorców. Wynikają one z ustawy z 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (DzU poz. 978), która określa:

* zasady zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami,

* skutki zawarcia układu oraz zasady przeprowadzania działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia mu zdolności do wykonywania zobowiązań.

Obecnie postępowanie zwane naprawczym jest regulowane przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, które na skutek tych mian będzie dotyczyć wyłącznie upadłości ?likwidacyjnej? i zmieni nazwę na Prawo upadłościowe.

Zdolność restrukturyzacyjną będą posiadali wszyscy przedsiębiorcy. Celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji polegającej na zawarciu układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przeprowadzeniu działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu – dłużnik samodzielnie zbierze głosy wierzycieli i indywidualnie będzie z nimi negocjować, a w tworzeniu układu uczestniczy nadzorca układu (z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego), z którym dłużnik podpisuje umowę. Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem. Wniosek o zatwierdzenie układu trafi do sądu dopiero, gdy dłużnik zbierze odpowiednią większość głosów. Postępowanie na etapie sądowym ma trwać 2 tygodnie, jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy spodziewają się problemów finansowych w przyszłości;
  2. przyspieszone postępowanie układowe – układ ma być zawarty na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. Możliwe będzie zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli mogłaby utrudnić lub uniemożliwić jego zawarcie. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz należące do dłużnika staje się masą układową, ale nie sporządza się spisu inwentarza. Sąd ma rozpoznać wniosek o otwarcie tego postępowania w ciągu tygodnia od złożenia wniosku. Dalej nadzorca sądowy w ciągu dwóch tygodni sporządza i składa sędziemu-komisarzowi: plan restrukturyzacyjny oraz spisy wierzytelności i wierzytelności spornych. Wówczas sędzia-komisarz niezwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. W założeniach projektodawców postępowanie to powinno trwać w sumie 2 miesiące.
  3. postępowanie układowe – będzie podobne do istniejącego obecnie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Skierowane do przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Przedsiębiorca będzie pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli, propozycję układu przedstawi sądowi. Ustalenie składu masy układowej następuje przez sporządzenie spisu inwentarza, jednocześnie będzie oszacowywane mienie wchodzące do masy układowej. Ustawa przewiduje dłuższe terminy na dokonywanie kolejnych czynności, niż przy przyspieszonym postępowaniu układowym.
  4. postępowanie sanacyjne ? skierowane do niewypłacalnych przedsiębiorców; polega na restrukturyzacji zobowiązań, majątku i zatrudnienia przy ograniczeniu dłużnika w zakresie i zarządzania swoim majątkiem. Dłużnik wskazuje i wydaje zarządcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Sąd może zezwolić dłużnikowi na dokonywanie czynności w zakresie zwykłego zarządu. Minie przedsiębiorstwa i dłużnika staje się masą sanacyjną, której skład ustala zarządca.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 8/2015