Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Ulgowe oskładkowanie lekarzy świadczących usługi na rzecz zoz po odbyciu w nim stażu” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

W ostatnim czasie da się zauważyć zmianę stanowiska ZUS co do możliwości opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru przez początkujących lekarzy-przedsiębiorców, w sytuacji gdy współpracują z dotychczasowym pracodawcą, u którego zdobywali pierwsze szlify w zawodzie.

 

Najpierw nie

Początkowo ZUS odmawiał im prawa do ulgowych składek. Opierał się przy tym na wyroku SN z 23.03.2010 r. (I UK 323/2009), dotyczącym dentystki, która poprzednio była zatrudniona na stażu. SN stwierdził, że zwrot wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej należy odnieść do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności jakie pracownik może wykonywać np.: z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze.

Tym samym świadczenie usług zdrowotnych (w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłącza możliwość ustalenia preferencyjnej składki, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach istniejącego stosunku pracy, a więc obowiązkom wynikającym z łączącej lekarza jako pracownika i zoz jako pracodawcę umowy o pracę.

 

Teraz tak

Ostatnio zapadły interpretacje, która odchodzą od tego toku rozumowania. ZUS twierdził, że prawa do deklarowania jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie nabywa – w świetle art. 18a ustawy usus – m.in. osoba podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonująca na rzecz swego byłego pracodawcy czynności tożsame z tymi, które wchodziły w zakres jej obowiązków pracowniczych u tego pracodawcy. W związku ze stwierdzeniem przedsiębiorcy, że między czynnościami podejmowanymi w ramach uprzednio zawartej umowy o pracę, a tymi które aktualnie podejmowane są przez wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej brak jest tożsamości, może ona skorzystać z ulgi w opłacaniu składek.

Powstaje więc pytanie, czy ZUS odstępuje od dotychczasowej linii interpretacyjnej, czy też o odmienności stanowiska przesądziło wyłącznie zawarte we wniosku stwierdzenie przedsiębiorcy, że czynności nie są tożsame. Jeśli zmiana stanowiska nastąpi trwale, to sytuacja podnoszących kwalifikacje lekarzy będzie zbliżona do sytuacji prawników, którzy po aplikacji radcowskiej lub adwokackiej mogą opłacać preferencyjne składki ZUS, mimo współpracy z byłym pracodawcą podczas odbywania aplikacji.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 7/2015