Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Ubezpieczenie zdrowotne osoby będącej pracownikiem, przedsiębiorcą i wspólnikiem” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

Za osobę zatrudnioną na etacie, która ma własną firmę, a do tego jest wspólnikiem spółki cywilnej, trzeba odprowadzać trzy składki zdrowotne.

Potwierdza to decyzja ZUS w Lublinie z 19.03.2015 r. (WPI/200000/43/315/2015).

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy zdrowotnej jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rodzaje działalności wymienia art. 82 ust.5 ustawy zdrowotnej. Jest to m.in. działalność gospodarcza prowadzona w formie:

1) spółki cywilnej,

2) jednoosobowej spółki z o.o.,

3) spółki jawnej,

4) spółki komandytowej,

5) spółki partnerskiej,

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów uzpd;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu updof;

9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów usdg lub innych przepisów szczególnych.

 

Przedsiębiorca, jako prowadzący dwa rodzaje działalności w rozumieniu art. 82 ust. 5 ustawy zdrowotnej (indywidualną i w spółce cywilnej) będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 6/2015