Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Małżeństwo w spółce z o.o.” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– W spółce jest trzech udziałowców. Dwoje z nich zawarło związek małżeński z rozdzielnością majątkową. Jeden z małżonków jest prezesem spółki, a drugi jest zatrudniony na umowę o pracę. Powołanie prezesa i zatrudnienie pracownicy nastąpiło przed zawarciem przez nich związku małżeńskiego. Czy w takiej sytuacji między małżonkami występuje współdziałanie w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o sus za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Dodatkowo jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących dla celów ubezpieczeń społecznych, to jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2). Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 punkty 1-5 ustawy o sus za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność gospodarczą uważa się: 1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 2) twórcę i artystę; 3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu; 4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Natomiast za osobę współpracującą uważa się stosownie do art. 8 ust. 11 ustawy o sus małżonka, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności.

Objęcie współmałżonka obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności nastąpi wówczas, gdy małżonek z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność zawrze umowę o pracę i spełni kryteria określone dla osób współpracujących. Jednak w opisanej sytuacji nie będzie mieć zastosowania zasada z art. 8 ust. 2 ustawy o sus, gdyż wspólnik wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o sus.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 3/2015