Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Małoletni wspólnik nie płaci składek” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Wspólniczka spółki cywilnej zmarła, pozostawiając dwoje spadkobierców ? męża będącego również wspólnikiem tej samej spółki oraz małoletnią córkę. Zgodnie z art. 872 k.c. w umowie spółki zastrzeżono, że w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy wejdą w jego miejsce. W ten sposób, w drodze spadkobrania, małoletnia córka stała się wspólnikiem spółki cywilnej. Została wpisana do CEIDG. Czy w takim razie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wspólnik spółki cywilnej jest przedsiębiorcą w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, o czy stanowi art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie do art. 14 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Małoletnia posiada wpis do CEIDG jako wspólnik spółki cywilnej ? jest więc przedsiębiorcą.

Czy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może uzyskać status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.04.2009 r. VI Ca 1083/08  stwierdził on, że prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonywaniem czynności prawnych przekraczających zakres wynikający z art. 14 §2 k.c. i wymaga posiadania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, pełnej zdolności do czynności prawnych. Nabycie przez małoletnia osobę statusu przedsiębiorcy w wyniku spadkobrania nie przesądza zdaniem ZUS o zastosowaniu wobec niego art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o sus, określających, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innym przepisów szczególnych.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 3/2015