Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Przed emeryturą trzeba zwolnić wszystkie etaty” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Warunkiem przyznania prawa do świadczenia nie jest już zakończenie zatrudnienia. Ale na jego wypłatę może liczyć tylko ten, kto rozwiąże ? choćby na jeden dzień ? każdy stosunek pracy. Dotyczy to także pracy za granicą.

Obecnie aby nabyć prawo do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy. Od 2011 r. obowiązuje natomiast ogólny przepis art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Oznacza to, że nie rozwiązując stosunku pracy można nabyć prawo do emerytury (ustalić ją), z tym, że ZUS nie podejmie jej wypłaty. Zatrudniony, który chciałby zrealizować swoje prawo do emerytury i zacząć ją pobierać musi się rozstać z wszystkimi swoimi pracodawcami.

W praktyce coraz częściej się zdarza, że przyszły emeryt nie jest nigdzie zatrudniony w naszym kraju, lecz pracuje za granicą. Ukrywanie przed ZUS zagranicznego zatrudnienia może się skończyć. W wypadku wielu państw obowiązują bowiem tzw. zasady koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Skutkiem koordynacji jest to m.in. to, że państwa nawzajem uznają okresy ubezpieczenia przy ustalaniu uprawnień emerytalnych (np. wtedy gdy do przyznania emerytury jest wymagany minimalny staż). Natomiast każde z państw wypłaca świadczenie proporcjonalnie do krajowych okresów pracy (wyjątek dotyczy okresów zagranicznej pracy do 12 miesięcy, które traktowane są jak krajowe).

Jeśli po jakimś czasie ZUS dowie się, że emeryt zaczął pobierać polską emeryturę, choć nie rozwiązał stosunku pracy, także tego zagranicznego, to może zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej

Masz pytanie w sprawie swojej emerytury? Skontaktuj się z autorką.