Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Aktywność poza krajem też się liczy” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Zarówno ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656 ze zm.), jak i ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie zawierają warunku, że praca w szczególnych warunkach lub charakterze musi być wykonywana na terenie Polski. Można więc zaliczać także okresy pracy za granicą. W zależności od okoliczności może chodzić o różne sytuacje: pracę bezpośrednio u zagranicznego pracodawcy lub na zasadzie delegowania przez polską firmę do wykonywania zadań poza krajem. W niektórych wypadkach podstawy zatrudnienia określały umowy międzynarodowe z danym państwem.

W orzecznictwie, które zapadało na podstawie starych przepisów (tj. ustawy o emeryturach i rentach z FUS), przyjęto zasadę, że okresy zatrudnienia Polaków za granicą wlicza się do okresów ubezpieczenia społecznego w Polsce. Pod warunkiem opłacenia tu składek, chyba że z umów międzynarodowych lub ustaw wynika inaczej. Także do okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza się okresy wykonywania za granicą u zagranicznych pracodawców prac wymienionych w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego, jeżeli są one uznane za składkowe (por. wyrok SN z 5 marca 2003 r. , II UK 196/02).

Osoby, które pracowały za granicą, często mają kłopot ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji pracowniczej. Art. 51 ustawy o emeryturach pomostowych określa, że wykonywanie przed 1 stycznia 2009 r. pracy, o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 i 3 (czyli w szczególnych warunkach lub charakterze), może być wykazane jedynie zaświadczeniem wystawionym przez płatnika składek. Według starych przepisów, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.), okresy te stwierdza zakład pracy w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy.

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej